Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này chi phối việc bạn truy cập vào những website được kiểm soát bởi Jimbo Gold, kể cả những chi nhánh và công ty con (dưới đây được tham chiếu chung là “Jimbo”), liên kết đến Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này (dưới đây được tham chiếu chung là “các website Jimbo”). Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này không áp dụng cho những website Jimbo không liên kết với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, đến những cư dân Việt Nam hoặc những website bên thứ ba mà các website Jimbo có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website Jimbo tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách về Tính riêng tư. 

Không làm tổn hại đến các quyền của bạn theo luật pháp hiện hành, Jimbo có quyền điều chỉnh Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này để phản ánh những tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và luật định và những tập quán kinh doanh tốt. Nếu Jimbo thay đổi Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này thì một phiên bản cập nhật của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy bằng cách cập nhật ngày hiệu lực ở phía trên Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các website Jimbo, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của phiên bản hiện tại của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này mà bạn có thể nhìn thấy khi truy cập vào các website Jimbo. Nếu bạn không đồng ý với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc không hài lòng với các website Jimbo, giải pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng website Jimbo này